Pływanie

Regulamin XVI Mistrzostw Polski w Pływaniu

„Family Cup” 2023

 

§ 1

Głównym organizatorem zawodów są: Sport „Family Cup” i Stowarzyszenie Family Cup. Organizatorami regionalnymi są samorządy terytorialne, firmy i organizacje, z którymi Główny Organizator zawarł umowę o organizację zawodów.

§ 2

Celem zawodów jest upowszechnienie sportu amatorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów w pływaniu, w których mogłyby uczestniczyć również całe rodziny.

§ 3

Zawody w 2023r. składają się z 16 eliminacji regionalnych w pływaniu oraz ogólnopolskiego finału. Eliminacje regionalne zostaną rozegrane w dniach od 17 czerwca 2023r. do 26 listopada 2023r., a finał: 2 grudnia 2023r. w Jaśle.

 

§ 4

Warunki uczestnictwa. 

W zawodach uczestniczyć mogą osoby zamieszkałe na stale lub czasowo w Polsce, które nie posiadają licencji zawodniczej Polskiego Związku Pływackiego lub jego odpowiednika za granicą, lub nie posiadały jej w okresach krótszych, niż te określone w § 5 pkt. 2.

§ 5

1. Styl, dystanse:

Przyjmuje się, że zawody rozgrywane będą na krytych basenach, 25-metrowych. Wyścigi we wszystkich kategoriach wiekowych odbywać się będą na dystansie 25 metrów, z wyjątkiem kategorii  A – 12,5 m.

Sztafeta rodzinna rozgrywana będzie na dystansie 4 x 25 m (gdzie jeden z trzech zawodników płynie dystans dwukrotnie). W zawodach obowiązywać będzie system wyścigów seriami na czas. Dopuszczalny jest ręczny pomiar czasu. Przyjmuje się, że zawody będą rozgrywane w stylu dowolnym, co w tym przypadku oznacza każdy ze znanych stylów, czyli może to być crawl, styl klasyczny, styl grzbietowy, delfin lub motylek. Zawodnicy mogą rozpoczynać start od skoku do wody  ze słupka, z brzegu lub ze startu z wody przy ścianie basenu.

Konkurencja 100m  stylem zmiennym OPEN Kobiet i Mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe

Zawodnik płynie czterema stylami po 25m w kolejności:
– styl motylkowy, grzbietowy, klasyczny, kraul

2. Kategorie wiekowe:

W 2023 r. przyjmujemy następujące kategorie wiekowe:

Kobiety:

KATEGORIA ROCZNIKI KARENCJA DYSTANS
A.                0-6 lat 2023-2017   Bez karencji 12,5 m
B.                7-8 lat 2016-2015 Bez karencji 25 m
C.                9-10 lat 2014-2013 Bez karencji 25 m
D.               11-12 lat 2012-2011 1 rok karencji 25 m
E.               13-15 lat 2010-2008 2 lata karencji 25 m
F.               16-19 lat 2007-2004 2 lata karencji 25 m
G.               20-29 lat 2003-1994 5 lat karencji 25 m
H.               30-39 lat 1993-1984 5 lat karencji 25 m
I.                 40-49 lat 1983-1974 5 lat karencji 25 m
J.                 50 lat -i starsze 1973 i wcześniej 5 lat karencji 25 m

Mężczyźni:

KATEGORIA ROCZNIKI KARENCJA DYSTANS
A.                0-6 lat 2023-2017   Bez karencji 12,5 m
B.                7-8 lat 2016-2015 Bez karencji 25 m
C.                9-10 lat 2014-2013 Bez karencji 25 m
D.               11-12 lat 2012-2011 1 rok karencji 25 m
E.               13-15 lat 2010-2008 2 lata karencji 25 m
F.               16-19 lat 2007-2004 2 lata karencji 25 m
G.               20-29 lat 2003-1994 5 lat karencji 25 m
H.               30-39 lat 1993-1984 5 lat karencji 25 m
I.                 40-49 lat 1983-1974 5 lat karencji 25 m
J.                 50 lat -i starsi 1973 i wcześniej 5 lat karencji 25 m

UWAGA: Przy zgłoszeniu się co najmniej 3 osób powyżej 61 lat wśród kobiet lub mężczyzn będzie rozegrana dodatkowa KATEGORIA „K”

 

3. Klasyfikacja rodzinna

Klasyfikacja rodzinna jest przez organizatora głównego  najbardziej honorowana. O wynikach w tej klasyfikacji decydować będą czasy uzyskane przez sztafety rodzinne płynące jedynie w następujących składach rodzinnych:

– matka, ojciec, dziecko

– dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka

– rodzic lub dziadek, dziecko lub wnuk, dziecko lub wnuk,

Jedynym wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca – ojczyma, zamiast matki – macochy.

W rozumieniu tego regulaminu wszelkie ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, kuzyni, stryjkowie, trzej bracia, trzy siostry nie stanowią rodziny.

Jeżeli w zawodach startuje  na dystansach indywidualnych więcej osób niż trzy z rodziny (np. rodzice i dwójka dzieci) kapitan rodziny z góry zgłasza kto startuje w sztafecie rodzinnej.

4. Klasyfikacja indywidualna

Po zakończeniu wszystkich imprez, na stronie www.familycup.pl  znajdzie się ostateczna klasyfikacja generalna, w każdej kategorii wiekowej. W wyniku tej klasyfikacji wszyscy uczestnicy, w każdej kategorii wiekowej i w sztafecie rodzinnej, będą znali miejsce, które zajęli po rozegraniu wszystkich imprez edycji pływackiej Family Cup 2023r..

Uwaga:
Wśród rodzin, które biorą udział w tych samych składach w co najmniej trzech z pięciu edycji Family Cup (narty-snowboard, kolarstwo górskie, tenis, pływanie, biegi przełajowe) zostanie każdego roku wyłoniona najbardziej usportowiona rodzina Family Cup, która otrzyma specjalny puchar ufundowany przez Prezydenta RP. Pod warunkiem kontynuowania Patronatu przez Prezydenta RP, o co zawsze Stowarzyszenie Family Cup występuje. Puchar ten bowiem jest tradycyjnie  wręczany w czasie ogólnopolskiego finału.  

§ 6

Nagrody

1.Najlepsze zawodniczki i zawodnicy ze wszystkich kategorii wiekowych otrzymują nagrody        sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz pucharów (1-3 miejsce), natomiast nagrody rzeczowe są losowane w czasie wspólnego spotkania familijnego po zawodach wśród tych uczestników, którzy ukończą zawody. Rozdanie nagród rzeczowych do losowania odbywać się będzie na zasadzie konkursu wiedzy na temat Family Cup i regionu, gdzie odbywają się zawody.  Obecność uczestników na losowaniu nagród jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana osoba

3. Podczas każdych eliminacji-mistrzostw regionalnych odbędzie się również losowanie     nagród dodatkowych wśród rodzin, które ukończyły zawody.

4.Wartość nagród rzeczowych, które będą losowane określona zostanie w umowach  z Organizatorami Regionalnymi.

§ 7.

Koszty udziału 

1. Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt.

2.Organizator regionalny ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej przeznaczonej na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów)  i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie, poczęstunek).

3. Każdy uczestnik oświadcza i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność lub do zgłoszenia dołącza odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

4. UWAGA: Każdy uczestnik zawodów ubezpiecza się we własnym zakresie i na własny koszt od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej (ubezpieczenie jest dobrowolne).

§ 8.

Zgłoszenia

Każdy uczestnik ma prawo zgłosić się do dowolnego organizatora regionalnego w miejscowościach, w których organizowane są eliminacje.                       

§ 9.

 Uwagi końcowe

1. Organizator główny i regionalny ma prawo wykorzystania zdjęć zawodników zrobionych podczas zawodów dla działalności marketingowej.

2. Interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.

3. Sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator wraz z Sędzią Głównym.

4. Za każdorazowe, umyślne podciąganie się na linach lub odbijanie się od dna basenu będzie naliczana dodatkowa sekunda karna ( wyjątkiem jest kategoria A)