Kolarstwo Górskie

25.06.2023 – Piła
15.07.2023 – Okrągłe
26.08.2023 – Chodzież
27.08.2023 – Świętochłowice
31.08.2023 – Świecie
02.09.2023 – Tarnów
ustalanie terminu  – Tułowice, Sopot, Kielce, Przemyśl

„FAMILY CUP” 2023 – XXVII MISTRZOSTWA POLSKI

W KOLARSTWIE GÓRSKIM

Regulamin 

§ 1

Zawody „Family Cup” są Amatorskimi Mistrzostwami Polski w kolarstwie Górskim  . Głównym Organizatorem zawodów są: Sport Family Cup  i Stowarzyszenie Family Cup. Organizatorami regionalnymi są firmy i organizacje, z którymi Główny Organizator zawarł umowy o organizację zawodów eliminacyjnych. Organizatorem finału  jest: Stowarzyszenie Family Cup oraz Sport Family Cup. Szkółka Kolarska Mowimento

 

§ 2 

 

Celem zawodów jest upowszechnianie sportu oraz zawodów w kolarstwie górskim,  w których mogą uczestniczyć również całe rodziny.

Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na kategorie wiekowe oraz rodzinnie.

 

§ 3

 

Zawody w 2023r. składają się z 16 eliminacji regionalnych w kolarstwie górskim oraz ogólnopolskiego finału. Zawody zostaną rozegrane w dniach od 3 czerwca 2023r. do finału, który odbędzie się  2 września 2023r. na Górze Św. Marcina w Tarnowie.

 Zawody rozgrywane będą w jednej konkurencji – wyścig terenowy (cross country).

§ 4

Ogólne zasady regulaminu są zgodne z ustaleniami Regulaminu Kolarstwa Górskiego (MTB) PZKol dla tego typu zawodów.

§ 5

W zawodach uczestniczyć mogą osoby zamieszkujące stale lub czasowo w Polsce, nieposiadające licencji zawodniczej PZKol łącznie z kategorią Masters i spełniające wymogi Regulaminu „Family Cup” dotyczące określonego dla każdej kategorii wiekowej okresu karencji byłych zawodników podanego w §7 niniejszego Regulaminu.

 

 

 

§ 6

Zawodnicy startujący w zawodach „Family Cup” akceptują regulamin i wymogi dotyczące okresu karencji i licencji zawodnika PZKol. Nie spełnienie tych warunków równoważne jest z dyskwalifikacją zawodnika.

 

§ 7

Kategorie wiekowe.

Uczestnicy zawodów startują w następujących kategoriach wiekowych:

Kobiety:

KATEGORIA ROCZNIKI KARENCJA DŁUGOŚĆ TRASY
A. Dzieci 7-10 lat 2016-2013 Bez karencji 1,5 – 2,5 km
B. Młodziczki 11-14 lat 2012-2009 1 rok karencji 5 -10 km
C. Juniorki 15-19 lat 2008-2004 2 lata karencji 7 – 15 km
D. Seniorki 20-34 lat 2003-1989 2 lat karencji 10 – 20 km
E. Weteranki 35 i więcej lat 1988 i wcześniejsze Bez karencji 5 – 10 km

Długość trasy przybliżona, uzależniona jest od stopnia trudności oraz warunków atmosferycznych. Organizator ma prawo do zmiany długości trasy.

Mężczyźni:

KATEGORIA ROCZNIKI KARENCJA DŁUGOŚĆ TRASY
A. Dzieci 7-10 lat 2016-2013 Bez karencji 1,5 – 2,5 km
B. Młodzicy 11-12 lat 2012-2011 1 rok karencji 5 -10 km
C. Młodzicy 13-14 lat 2010-2009 1 rok karencji 5 –10 km
D. Juniorzy młodsi 15-16 lat 2008-2007 2 lata karencji 15 – 20 km
E. Juniorzy starsi 17-18 lat 2006-2005 2 lata karencji 15 – 20 km
F. Orlicy 19-23 lat 2004-2000 2 lat karencji 20 – 30 km
G. Seniorzy 24-34 lat 1999-1989 2 lat karencji 20 – 30 km
H. Weterani 35-45 lat 1988-1978 2 lat karencji 15 – 20 km
I. Weterani starsi 46 i więcej lat 1977 i wcześniejsze Bez karencji 15 – 20 km

Długość trasy przybliżona, uzależniona jest od stopnia trudności oraz warunków atmosferycznych. Organizator ma prawo do zmiany długości trasy.

Karencja oznacza przerwę w startach zawodowych

W czasie finału ogólnopolskiego wprowadza się nową kategorię wiekową mężczyzn: + 55 lat ( tj. roczniki 68 i wcześniejsze). Kategoria ta jedzie we wspólnym wyścigu z grupą + 46.

§ 8

Klasyfikacja.

Wyścigi odbywają się według klasyfikacji indywidualnej i rodzinnej. Z każdej eliminacji do finału przechodzi pierwsze 6 osób z każdej kategorii oraz 6 najlepszych rodzin, nawet, jeżeli nikt z członków danej rodziny nie zajmie indywidualnie miejsca uprawniającego go do udziału w finale.

Tylko osoby uczestniczące w eliminacjach – mistrzostwach regionalnych mają prawo startu w finale ogólnopolskim.
* Organizator główny zastrzega sobie możliwość przyznania „dzikich kart” uczestnictwa w finale.

§ 9

Trasa wyścigu.

Trasa wyścigu powinna przebiegać w miarę możliwości po drogach i ścieżkach leśnych, polnych, gruntowych lub piaszczystych. Maksymalnie 15% trasy wyścigu może przebiegać po nawierzchniach utwardzonych (asfaltowych, brukowych itp.). Zalecana długość pętli powinna wynosić dla zawodów eliminacyjnych max. 1,5 – 2,5 km dla zawodów finałowych max. 3 – 4 km.

§ 10

Zasady rozgrywania zawodów.

1.    Uczestnikom zawodów zabrania się:

·      skracania wyznaczonej trasy,

·      opuszczania okrążeń,

·      pomoc techniczna dozwolona na całej trasie (należy ukończyć zawody na swojej ramie)

·      dokonywania wymiany roweru,

·  utrudniania wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną z przepisami (zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy).

2.    Zawodnikom niebiorącym udziału w wyścigu zabrania się poruszania po trasie wyścigu podczas jego trwania, pod karą wykluczenia z zawodów.

3.    Zawodnicy zobowiązani są do:

·      respektowania poleceń Sędziego Głównego wyścigu i komisji sędziowskiej,

·      stawienia się na miejscu startu najpóźniej godzinę przed wyznaczonym startem.

4.  Zawodnicy, z wyjątkiem kategorii dzieci i młodzików, mają obowiązek startu na rowerach górskich. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach.

5. Sędzia Główny może zastosować w stosunku do zawodników nieprzestrzegających przepisów następujące kary:

·      ustne upomnienie,

·      wykluczenie z wyścigu.

6. Numery startowe w eliminacjach regionalnych i w finale zawodnicy otrzymują w drodze losowania.

§ 11

Zasady punktacji (dot. klasyfikacji rodzinnej):

W związku ze zdarzającymi się przypadkami, że w niektórych indywidualnych kategoriach udział bierze bardzo mała liczba uczestników, zaś w innych bardzo wielu, niesprawiedliwym wydaje się system przyznawania stałej liczby punktów w zależności od zajętego miejsca. Od 1999 roku wprowadziliśmy zasadę, iż punkty są przyznawane w kategorii rosnąco. Dla przykładu: jeżeli w danej kategorii kończy zawody 10 osób, to za 1 miejsce przyznajemy – 1 pkt, za 10 miejsce – 10 pkt. Jeżeli w danej kategorii ukończy zawody 60 osób, to zdobywca
1 miejsca otrzymuje również – 1 pkt, a ostatniego – 60 pkt.

§ 12

Klasyfikacja rodzinna:

1. Przez rodzinę rozumiemy 2 lub więcej osób spokrewnionych ze sobą bezpośrednio i należących do różnych pokoleń – dziadek, babcia, córka, syn, ojciec, matka, wnuk, wnuczka. Jedynym wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca – ojczyma, zamiast matki – macochy.

2.  Klasyfikacja rodzinna ustalona będzie na podstawie sumy punktów zdobytych przez dwóch członków rodziny (wyznaczonych przez kapitana rodziny na karcie zgłoszenia do zawodów –czyli przed zawodami), zarówno w zawodach regionalnych jak i w finale.

3.  Zwycięża rodzina, która zdobyła najmniejszą liczbę punktów, a w przypadku równej ilości punktów zwycięża rodzina, której członkowie startowali w liczniej obsadzonych kategoriach wiekowych.

4.  Jedna rodzina może wystawić więcej niż jedną reprezentację, przy założeniu, że osoby wchodzące w skład rodziny nie są klasyfikowane w dwóch składach jednocześnie.

§ 13

Zwycięzcy.

Zarówno na poziomie eliminacji- mistrzostw regionalnych jak i na finale zwycięzcą wyścigu w każdej kategorii zostaje zawodnik, który wyznaczony dystans wyścigu pokona w najkrótszym czasie. Zawodnicy zdublowani kończą wyścig na okrążeniu, w którym zwycięzca wyścigu  w danej grupie przejechał linię mety (dotyczy łączenia grup).

§ 14

Nagrody:

1.        Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz pucharów (1-3 miejsce), natomiast nagrody rzeczowe są losowane w czasie wspólnego spotkania familijnego po zawodach wśród tych uczestników, którzy wystartują w zawodach (rozdanie nagród do losowania odbywać się będzie na zasadzie konkursu wiedzy na temat Family Cup i regionu, gdzie odbywają się zawody).

2.       Obecność uczestników na losowaniu nagród zarówno w przypadku eliminacji jak i zawodów finałowych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana osoba.

3.      Podczas każdych eliminacji-mistrzostw regionalnych odbędzie się również losowanie nagród dodatkowych wśród rodzin, które ukończyły zawody. Wartość nagród rzeczowych, które będą losowane określona zostanie w umowach z Organizatorami Regionalnymi.

 

§ 15

Zapisy.

Zgłoszenia na zawody Family Cup przyjmowane są bezpośrednio przez Organizatora Głównego poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.familycup.pl jak również przez Organizatorów Regionalnych bezpośrednio pod podanymi adresami kontaktowymi. Zgłoszenia na zawody przyjmowane są do dnia poprzedzającego zawody. Osoby zgłaszające się w dniu zawodów obowiązuje powiększona o 50% stawka opłaty startowej(dotyczy eliminacji).

Zapisy na finał – patrz § 16 pkt 4.

 

W związku z wprowadzeniem od 2009 roku nowoczesnego systemu kontroli i pomiaru czasu zawodnika, każdy uczestnik będzie wyposażony w chip.

Warunkiem dopuszczenia do startu w zawodach jest posiadanie własnego dowodu tożsamości, a w przypadku niepełnoletności zawodnika dowodu tożsamości opiekuna. Dodatkowo może zostać wprowadzona kaucja zwrotna, której wysokość ustala Organizator Regionalny. Kaucja i dowód tożsamości ma być gwarancją zwrotu chipa zaraz po zakończeniu zawodów.

§ 16

Finał.

1.  Prawo startu w finale bez uczestniczenia w eliminacji regionalnej mają Mistrzowie Polski z roku poprzedzającego daną edycję i tylko wtedy, jeśli startują w tej samej kategorii.

2.  Ustawienie zawodników na starcie w wyścigach finałowych będzie zależało od pozycji, jaką zawodnicy zajęli w wyścigach eliminacyjnych. I tak w pierwszej linii na starcie ustawieni zostaną zawodnicy, którzy w Mistrzostwach Regionalnych zajęli pierwszą lokatę, w drugiej drugą lokatę, itd.

3.  Sztafeta rodzinna. Prawo w udziale w „sztafecie rodzinnej” mają następujące drużyny:

·      ojciec, matka, dziecko,

·      dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka.

4.  Zapisyzgłoszenia na finał dokonywane są na trzy dni przed zawodami tj. do 30.08.2023r.(włącznie). Zgłoszenia na ogólnopolski finał przyjmowane są bezpośrednio przez Organizatora Głównego poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.familycup.pl jak również przez Organizatorów Regionalnych bezpośrednio pod podanymi adresami kontaktowymi.

§ 17

Klasyfikacja Pucharu Polski.

Pragnąc stworzyć możliwość startu uczestnikom zawodów „Family Cup” nie tylko w swojej regionalnej imprezie wprowadza się punktację Pucharu Polski na następujących zasadach:

1. Do klasyfikacji liczy się udział zawodnika lub rodziny minimum w trzech imprezach (jedną z imprez może być finał) edycji „Family Cup” w Kolarstwie Górskim.

2. Na poziomie eliminacji – mistrzostw regionalnych uczestnicy zawodów spoza regionu, dla którego organizowane są zawody biorą udział na zasadzie „poza konkursem” (nie otrzymują pucharów, dyplomów, nie zabierają miejsc uprawniających do udziału w finale ogólnopolskim), ale biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych.

3. Jeżeli kalendarz rowerowej edycji Family Cup przewiduje więcej niż jedną eliminację-mistrzostwa regionalne w danym województwie, wtedy do klasyfikacji Pucharu Polski liczone są punkty tylko z pierwszych dwóch imprez w tym województwie(patrz § 18).

4. Uczestnicy biorą udział w „nie swoich” eliminacjach w zgłoszeniu zaznaczając chęć udziału w klasyfikacji Pucharu Polski.

5. Punktacja Pucharu.

a) Podczas każdych zawodów zawodnicy zdobywają punkty (Im – 10, IIm – 7, IIIm – 5, IVm – 4, Vm – 3, VIm – 2, VIIm – 1, za każde następne 1pkt)

b) Punktacja będzie liczona za najlepszych 6 edycji regionalnych w sezonie i dodatkowo można punktować podczas Mistrzostw Polski, na których każdy uczestnik zdobywa 10 pkt. niezależnie od uzyskanego rezultatu.

c) Punktacja rodzinna jest identyczna jak punktacje indywidualne.

d) Podczas Mistrzostw Polski będzie wywoływany zwycięzca Pucharu Polski.

6. Trzy pierwsze osoby z każdej kategorii wiekowej i trzy pierwsze rodziny otrzymują puchary.

§ 18

Uwaga (dotyczy eliminacji dla województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego):
W związku ze zwiększającą się liczbą eliminacji tego samego województwa, zostaje wprowadzona zasada, że startujący w więcej niż jednych eliminacjach-mistrzostwach regionalnych w danym województwie zostanie sklasyfikowany na pierwszej w kolejności imprezie, w której będzie uczestniczył w danym województwie, zaś w pozostałych uczestniczyć będzie tylko w klasyfikacji Pucharu Polski. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego punkty Pucharu Polski przyznawane są tylko w dwóch pierwszych imprezach danego zawodnika.

§ 19

Uwaga:
Wśród rodzin, które biorą udział w tych samych składach w co najmniej trzech z pięciu edycji Family Cup (narty-snowboard, kolarstwo górskie, tenis, pływanie, biegi przełajowe) zostanie każdego roku wyłoniona najbardziej usportowiona rodzina Family Cup, która otrzyma specjalny puchar ufundowany przez Prezydenta RP. Pod warunkiem kontynuowania Patronatu przez Prezydenta RP, o co zawsze Stowarzyszenie Family Cup występuje. Puchar ten bowiem jest tradycyjnie  wręczany w czasie ogólnopolskiego finału.  

§ 20

Koszty udziału i ubezpieczenia

1.      Każdy uczestnik startuje na własny koszt.

2. Organizator regionalny ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej  przeznaczonej na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów, ubezpieczenie) i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie, poczęstunek).

3.  UWAGA: Każdy uczestnik zawodów ubezpiecza się we własnym zakresie i na własny koszt od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej (ubezpieczenie jest dobrowolne).

4.  Każdy uczestnik oświadcza, że zna regulamin i zobowiązuję się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

5.      Organizatorzy mają prawo do pobierania kaucji za chipy, która zostanie zwrócona w momencie oddania chipa.

 

 

 

§ 21

Postanowienia końcowe:

1. Wyścigi odbywać się będą zgodnie z przepisami sportowymi PZKol i niniejszym Regulaminem.

2.  Sędzia Główny w porozumieniu z Komandorem zawodów podejmuje ostateczne decyzje w sprawach:

·      interpretacji regulaminu,

·      innych, nie objętych niniejszym regulaminem spraw.

3. Prawo wjazdu na teren zawodów przysługuje pojazdom upoważnionym do tego przez Organizatora Głównego zawodów. Organizator Regionalny wyznacza miejsca parkowania  dla pojazdów uczestników zawodów.

4.    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na trasie wyścigu i terenie zawodów, za zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie rowerów i rzeczy.

5.    Organizatorzy Regionalni zapewniają na czas trwania zawodów pomoc medyczną. Na każdych mistrzostwach – eliminacjach regionalnych oraz finale zabezpieczeniem medycznym może być wykwalifikowany ratownik medyczny.

                                                                     § 22

Protesty:

Prawo wniesienia protestu ma każdy uczestnik imprezy. Protest zostanie rozpatrzony jeżeli:

1.  Zostanie złożony przed zakończeniem wyścigu i ogłoszeniem końcowych wyników.

2. Wpłacona zostanie kaucja w wysokości 50 zł (w przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi).

§ 23

 

Pozostałe kwestie regulaminowe rozstrzyga Regulamin Sportowy PZKol.